Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Wijkraad Brabander


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om
uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring vermelden we welke gegevens we verzamelen en
vastleggen wanneer u onze website (https://debrabandervenray.nl/) of onze Facebookpagina gebruikt en/of
wanneer u zich aanmeldt bij één van onze activiteiten. Ook verduidelijken we waarom we deze gegevens
verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo bent u precies op
de hoogte van onze werkwijze. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die door Stichting
Wijkraad Brabander worden verricht.
Stichting Wijkraad Brabander respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, Facebookpagina en
activiteiten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Stichting Wijkraad Brabander handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Stichting Wijkraad Brabander meldt in het geval van een datalek deze bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gebruik van verzamelde gegevens
In het kader van het uitvoeren van de activiteiten, onderhouden van de contacten met de gemeente Venray,
het verhelpen van problemen of het aanbieden van oplossingen legt Stichting Wijkraad Brabander gegevens
vast. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn, zullen worden vastgelegd. De categorieën van verwerkingen zijn:
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,
verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en
vernietigen van persoonsgegevens.
Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
 voor- en achternaam
 geslacht
 geboortedatum
 adresgegevens
 telefoonnummer
 e-mailadres
Waarom hebben wij die persoonsgegevens nodig?
Om de doelstellingen c.q. activiteiten van de stichting te kunnen verrichten, is het voor Stichting Wijkraad
Brabander noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Stichting Wijkraad Brabander zal de
persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen kunnen zijn:
 Aanmelden van activiteiten;
 Aanmelden als bestuurs- en/of lid van de volgende werkgroepen:
o Parkachtige uitstraling;
o Verkeersveiligheid;
o Sociaal Klimaat;
o Wonen.
 Het behandelen en verhelpen van klachten die betrekking hebben op de wijk;
 Het onderzoeken en uitvoeren van ideeën voor het bevorderen van bijvoorbeeld verkeersveiligheid in
de wijk;
 Het fungeren als tussenpersoon voor de gemeente Venray en de wijk De Brabander.
Foto’s die worden gemaakt tijdens de georganiseerde activiteiten door Stichting Wijkraad Brabander worden
niet op de website en/of Facebookpagina geplaatst als personen op deze foto te identificeren zijn, tenzij de
betreffende personen of ouder of iemand die gezag heeft over deze personen toestemming hebben/heeft
verleend.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit
noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren of wanneer de wet dat vereist. De
persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en alleen de bestuursleden van Stichting Wijkraad Brabander
kunnen persoonsgegevens inzien of bewerken voor de uitwerking van hun werkzaamheden. De
persoonsgegevens worden alleen intern aan de bestuursleden en indien nodig aan de contactperso(o)n(en) van
de gemeente Venray gedeeld. Alle bestuursleden van de Stichting Wijkraad Brabander hebben een
geheimhoudingsplicht ondertekend.
Bewaartermijn
Stichting Wijkraad Brabander zal de versterkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Bijzondere Persoonsgegevens
Stichting Wijkraad Brabander legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming) vast na uw toestemming.
Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website, Facebookpagina
en de activiteiten die door ons worden aangeboden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze
website en/of Facebookpagina kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens (recht op inzage)
Wij bieden alle bezoekers van de website, Facebookpagina en de personen die zich hebben ingeschreven voor
een activiteit, de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die
aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te
doen en dit de werkzaamheden van de stichting niet belemmert.
Beveiliging
Stichting Wijkraad Brabander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom passende
maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen
en onbevoegde toegang tegen te gaan. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar
vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via
internet niet altijd voor 100% garanderen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging ervan kunt u contact opnemen met de secretaris van onze stichting,
de heer M.P.F. G. van Dalen. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons opnemen via info@debrabandervenray.nl .
Vragen of klachten?
Heeft u een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via
info@debrabandervenray.nl of vul het contactformulier op onze website,
https://debrabandervenray.nl/contact/ in.

De privacyverklaring is ook als PDF te downloaden via deze link